IKT-reglement

Formålet med reglementet er å bidra til en god oppfyllelse av skolens mål om å integrere IKT i læringsarbeidet. Reglementet skal videre bidra til å sikre en bruk som gir god IKT-sikkerhet og som er i overensstemmelse med norsk lovgivning.

Med IKT-sikkerhet menes:

Konfidensialitet – kun de ”riktige” personene har tilgang til data

Tilgang – data er tilgjengelig når man har bruk for dem

Validitet – data er korrekte

a. Virkeområde

 • Reglementet gjelder for all bruk av skolens IKT-ressurser. Reglementet gjelder på skolen i undervisningstiden, fritid på skolen og ved arrangementer i og utenfor skolen under skolens ansvar.
 • Reglementet gjelder på samme måte også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til skolens IKT-ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av skolen som også er installert på privat utstyr.
 • Med skolens IKT-ressurser menes det stasjonære- og bærbare PCer, skrivere, nettverk, læringsplattform, programvare og lignende ressurser.

b. Adgang til skolens IKT-ressurser

 • Det er ikke tillatt å bruke skolens IKT-ressurser uten at det er gitt tillatelse i forkant. Det å få en brukerident, innebærer at tillatelse er gitt til formålstjenelig bruk.
 • Skolen står for tildeling av brukerident og passord.
 • Brukerforholdet varer den tid eleven har skoleplass. Ved endt skolegang vil brukeridenten bli slettet sammen med alt eleven har lagret på skolens server og læringsplattform. Eleven er selv ansvarlig for å ta kopier av materiale han/hun ønsker å ta med seg ved skoleslutt.

c. Generelt om bruk av skolens IKT-ressurser

 • Bruk av skolens IKT-ressurser skal i all hovedsak nyttes til arbeid relatert til opplæringen.
 • En elev har plikt til å følge skolens anvisninger om bruk av IKT-ressursene. Eleven har også plikt til å sette seg inn i bruksanvisninger, dokumentasjon og lignende, slik at eleven reduserer muligheten for av i uvitenhet å skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programvare eller utstyr.

d. Sømmelig bruk og ressursbevissthet

 • Eleven har et medansvar for at ressursene utnyttes best mulig. Med ressurser menes her tid og kapasitet både for maskinvare, nettverk og personale knyttet til virksomheten rundt skolens IKT-ressurser.
 • En elev må ikke benytte IKT-ressursene til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, laste ned, lagre eller formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger.
 • En elev må ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, programvare eller lignende, eller søke å gjøre seg kjent med andres passord eller andre sikkerhetselementer.

e. Datasikkerhet

 • En elev må ikke med vilje bidra til at det oppstår driftsavbrudd i noen del av systemet eller på annen måte forårsake ulempe for andre.
 • En elev plikter gjennom sikkerhetskopiering og forsvarlig oppbevaring av media (f. eks minnepenn og CD-ROM) selv å treffe de tiltak som er nødvendig for at tap av egne data, programmer eller lignende skal få minst mulig følger.
 • En elev plikter å ikke gjøre passord eller andre sikkerhetselementer kjent for andre.
 • En elev plikter å forhindre at uvedkommende får tilgang til bruk av nettet og skolens IKT-ressurser, adgang til maskinvare eller tilgang til rom hvor utstyr er tilgjengelig.
 • En elev plikter å rapportere forhold som kan ha betydning for IKT-ressursenes sikkerhet eller validitet til skolen.

f. Opphavsrettigheter

Opphavsretten reguleres i Norge av lov om opphavsrett til åndsverk. Praktiske eksempler på åndsverk er tekster, musikk, fotografier, video/film og dataprogrammer. Rettighetene til bruk av åndsverk tilligger opphavsmannen. Ved bruk av åndsverk som ligger tilgjengelig på Internett, plikter eleven å forsikre seg om at bruken er i samsvar med tillatelse gitt av rettighetshaver.

g. Skolens rett til innsyn

Skolen har rett til å søke tilgang til data eleven har lagret på skolens server og på læringsplattformen med sikte på: (1) å sikre anleggets funksjonalitet, eller (2) ved mistanke om regelbrudd kontrollere at eleven ikke krenker eller har krenket dette reglementets bestemmelser.

h. Bruk av skolens Internettaksess
Skolen har et sett med regler som skal følges ved bruk av Internett.

 • Vær ærlig og høflig.
 • Tenk over hva du skriver når du er på nettet.
 • Vis respekt for andres person, livssyn, nasjon og rase.
 • Vis respekt for lovverk i eget land, og i land du kontakter.
 • Ikke distribuer pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk materiale.
 • Vis respekt for andre brukere.
 • Meld fra om ulovligheter
 • Husk at også barn bruker datanett og oppslagstavler.
 • Enhver form for kjøp og salg på Internett fra skolens maskiner er forbudt.
 • Enhver form for bruk av pengespill er forbudt.

i. Særskilt for bruk av skolens PC`er

 • Med mindre annet er avtalt er det ikke tillatt med mat og drikke i skolens datarom og ved bruk av bærbart PC-utstyr tilhørende skolen.
 • Det er ikke tillatt å endre eller forsøke å endre maskinens grunninnstilling. Dette gjelder både maskinvare og programvare. Dette omfatter også all installasjon av ny programvare. Faglig relatert programvare skal avklares med skolen.

j. Sanksjoner

 • Overtredelse av reglene for bruk av PC kan føre til at eleven nektes tilgang til skolens IKT-ressurser.
 • Brudd på regler om personvern, taushetsplikt m.m. kan føre til erstatningsplikt og/eller straffeforfølgelse.
 • De vanlige regler om disiplinærforføyning mot elever, jfr. ordensreglementet § 8, vil kunne ramme den eller de som misbruker IKT-ressursene.