Skoleskyss

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til videregående skole. I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for det praktiske driftsansvaret for skoleskyss.

Elever i videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjemmet og skolen er 6 km eller mer (fastsatt etter korteste gangbare (vinterbrøytet) vei mellom bopel og skole, regnet fra dør til dør), eller man må ta båt til skolen.

Alle elever må søke om skoleskyss hvert år. Når søknaden er godkjent, kan skolereisekort hentes i servicetorget. For tidligere elever ved Sam Eyde vgs. blir forrige skolereisekort automatisk oppdatert når søknaden er godkjent.

Søk om skoleskyss 

Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i henhold til skoleruta. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. Kortet inneholder to reiser pr. dag. Reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og kl. 20.00.

Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen.

Søknad om skyssgodtgjørelse, båtskyss, togskyss og delt bosted fylles ut på manuelt skjema og leveres servicetorget. Her kan de også svare på spørsmål og veilede i utfylling av skjemaene.  

Har du mistet busskortet, kontakt servicetorget som utsteder nytt kort (gratis).

Voksne elever som går i klasse som er organisert som voksenopplæring, har ikke krav på skoleskyss.  

Elever som er registrert som elever ved Arendal voksenopplæring, men har sin opplæring i lokalene til Sam Eyde videregående skole, må søke skyss via Arendal kommune. 

For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden. Kontakt servicetorget/Alban Gashi for mer informasjon om dette.

Skoleskyss på fylkeskommunens hjemmeside

AKT reiseplanlegger