NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

NAFO ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004 – 2009".

Nå arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter. Målet er å fremme inkludering og likeverdig opplæring. NAFO utlyser også hvert år stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen.

Sam Eyde videregående skole ble fokusvirksomhet for NAFO høsten 2016, og er glad for å få et enda sterkere fokus på mangfoldet i skolen.

Innføringsklasser/forberedende kurs

Sam Eyde videregående skole har et ettårig tilbud for elever med kort botid i Norge. Kurset passer for elever som ønsker å styrke norskkunnskapene sine før de begynner på Vg1. Innføringsklassene er under stadig utvikling til elevenes beste.

I innføringsklassen legger vi vekt på fagene norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk og naturfag. Elevene har også kroppsøving.

Vi jobber med tverrfaglig samarbeid, og et av målene våre er at elevene får muligheten til å hospitere ved ulike programområder ved skolen. Slik vil valget for Vg1 bli enklere for elevene.

Samarbeid med Arendal voksenopplæring

Minoritetsspråklige elever fra Arendal voksenopplæring og Sam Eyde videregående skole blandes i klasser og grupper basert på elevenes nivå i ulike fag. Slik blir undervisningen i stor grad tilpasset elevene i de ulike fagene. 

Elever fra Arendal voksenopplæring har tidligere hatt undervisning med voksne deltakere ved Arendal voksenopplæring, og vi ser at elevene har stor glede av å være lokalisert med både norske og minoritetsspråklige jevnaldrende.

Den største fordelen ved dette samarbeidet er at elevene raskere får kjennskap til videregående skole, og valget de tar vil bli mer basert på egne erfaringer og egen kjennskap til programområdene. Videre vil det også føre til mer motivasjon for skolen, både for å fullføre grunnskolen og for å lære språket raskere. Målet er også at minoritetsspråklige elever skal i større grad oppleve en integrering med jevnaldrende.

Mulighet for mer grunnskoleopplæring

Det er etter en lovendring som trådte i kraft fra skolestart 2016, åpnet for at kommuner og fylkeskommuner som kan tilby mer grunnskoleopplæring til elever som har behov for det. For elevene i disse klassene vil det med andre ord si at de har rett etter Opplæringsloven § 4a-1 til å ta grunnskoleeksamen, selv om de har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven § 3-1. Dette medfører at elevene kan konkurrere seg inn på samtlige utdanningsprogram i videregående skole. Det å ta grunnskoleeksamen vil føre til mer motivasjon for skolen, både for å få karakterer, eventuelt forbedre et unaturlig svakt resultat fra ungdomsskolen samt for å lære språket raskere.

Kompetanse for Mangfold

Skoleåret 2016/2017 er Sam Eyde videregående skole med i satsningen Kompetanse for mangfold. I samarbeid med Universitetet i Agder og Arendal videregående skole bygger vi opp kompetansen til skolenes lærere med mål om å få til en bedre kulturforståelse og språkopplæring i alle fag.

Samarbeid med lokalt næringsliv

Sam Eyde videregående skole har et tett samarbeid med lokalt næringsliv. Elevene har en god del av opplæringen sin i bedrift, spesielt i faget yff (yrkesfaglig fordypning). Dette er spesielt viktig og nyttig for de minoritetsspråklige elevene, da de får god språkpraksis når de prøver seg i ulike bedrifter. 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring